SatMont servis

Kontaktní osoba: Jan Plas

Komenského 193, 345 06 Kdyně
Mob.: +420 723 419 472
E-mail: satmontservis@centrum.cz, Web: www.satmontservis.cz

Adresa dokumentu: http://satmontservis.cz/cs/podminky/


Všeobecné obchodní podmínky

Objednávka zboží

E-SHOP

Na našich stránkách je možné nakupovat bez nutnosti registrace, stačí si vybrat Vámi požadované zboží a vložit do virtuálního košíku. Dokončení objednávky provedete kliknutím na „ukončit nákup“. Poté vyplníte povinné údaje a objednávku odešlete. Následně po odeslání Vám na email přijde potvrzení objednávky vč. dalších informací o expedici nebo osobním odběru.

OSOBNÍ ODBĚR NA NAŠÍ PRODEJNĚ

Zboží, které si po objednání budete chtít vyzvednout na naší prodejně je nutno vyzvednout do 7 kalendářních od zaslání výzvy k odběru. Po tomto termínu bude objednávka zrušena.

TELEFONICKY

Pokud chcete zboží objednat po telefonu, můžete tak učinit na tel. 723 419 472.

Dodání zboží

Zásilka bude odeslána v nejbližším termínu na dobírku. Poštou zasíláme jen listovní a velmi malé balíčky. Ostatní zboží zasíláme dovozní službou PPL až na místo určení – na Vaši dodací adresu.
Ve vyjímečném případě, kdy zboží není momentálně skladem, odešleme v nejbližším možném termínu, většinou max. do týdne. V tomto případě bude dodání konzultováno telefonicky.

Nákupní řád

A. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.satmontservis.cz

B. Vymezení pojmů
1. Dodavatel (prodávající) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2. Spotřebitel (kupující, zákazník) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

3. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

C. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.satmontservis.cz jsou závazné. Vyplněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho
převzetím.

D. Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.satmontservis.cz a právním řádem platným v ČR.
Dále viz reklamační řád.

E. Odstoupení odkupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující, je-li spotřebitelem, je oprávněm v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, byla-li uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku (v internetém obchodě), do 14ti dnů od převzetí zboží a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Pokud se tak rozhodne, musí odstoupení od smlouvy spolu s nepoškozeným zbožím, bez známek užívání a opotřebování a v původním nepoškozeném obalu poslat zpět u uvedené
Lhůtě (odstoupení musí být doručeno nejpozději 14. den od převzetí zboží) . Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vracíme celou částku za zboží, poštovné a balné, a to nejpozději do 30ti dnů od obdržení vašeho odstoupení od smlouvy. Kupující nemůže odstoupit podle §53 odstavce 8 Obč. zákoníku od kupní smlouvy:

a. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

F. Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od smluvního přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a podléhají ochraně osobních údajů.

a. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

b. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, GSM banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

G. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení (pouze při objednání přes internet). Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

H. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.satmontservis.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v internetovém obchodě www.satmontservis.cz.

I. OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE

Všeobecná ustanovení
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s tímto reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR. Pro kupujícího (spotřebitele) jsou určující zejména občanský zákoník a zákon ochraně spotřebitele. Zboží reklamujte přímo u prodejce www.satmontservis.cz na adrese uvedené v záručním listu. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které by mělo obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace vyřízena dle možností stanovených zákonem.
2. Před odesláním reklamovaného zboží doporučujeme z praktických důvodů nejprve telefonické nebo e-mailové sdělení prodejci.
3. Zboží na reklamaci zasílejte v původním nebo v jiném k přepravě vhodném obalu. Zboží zasílané k reklamaci doporučujeme pojistit. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v průběhu přepravy.
4. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko, na adresu prodejce. Zboží doporučujeme označit nápisem REKLAMACE. Pokud nebyla reklamace zamítnuta, má zákazník právo na úhradu nutně vynaložených nákladů souvisejících s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné).
5. Při převzetí zboží je nutné pečlivě překontrolovat jeho správnost, úplnost a případná poškození. Možné odchylky je nutné bezodkladně reklamovat.

1. Povinnosti kupujícího

Je-li kupující podnikatel (nikoliv spotřebitel), je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Reklamace neúplné, nebo špatné dodávky zboží uznáváme do 24 hod. od převzetí zboží zákazníkem, v případě převzetí zboží zákazníkem v pátek pak nejpozději během prvního pracovního dne následujícího týdne.

Kupující může jakoukoliv i další oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a. Na e-mailovou adresu prodejce.
b. Poštou na adresu prodejce.
c. Reklamačním formulářem.
d. Osobním doručením.

Kupující je povinen:
e. Uvést co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
f. Doložit uskutečnění nákupu (nejlépe přikládanou fakturou, dodacím listem)

2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

II. REKLAMACE UPLATNĚNÁ V ZÁRUČNÍ DOBĚ

1. Všeobecná ustanovení

Ke každému zboží je přikládána faktura, která může sloužit zároveň jako záruční list. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník převzetím zboží. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
2. Rozpor s kupní smlouvou uplatňovaný spotřebitelem

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil.
3. Záruční podmínky
1. Délka záruky je uvedena v záručním listu nebo na přiložené faktuře a trvá nejméně 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Zákonnou záruku na spotřební zboží podle občanského zákoníku nelze zkrátit. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se počítá od převzetí nová záruční doba.
2. Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu dodavatele. Zboží musí být včetně ostatního dodaného příslušenství.
3. Po vyřízení reklamace zašle servisní středisko prodejce na své náklady a riziko zboží zpět zákazníkovi, případně vyzve zákazníka k osobnímu odběru.
4. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

4. Závěrečná ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinností ode dne 1. 1. 2010.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


 


(c) SatMont servis | Realizace MIREC 2007-2010 [ http://www.mirec.cz ]